بررسی و نقد بهاییت
زمان ثبت : پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387 در ساعت 11:38 ق.ظ
نویسنده : --
عنوان : ولی امر بهائی کیست؟

مرجعیت دینی و علمی در بهائیت پس از مرگ شوقی افندی دچار بحرانی غیر قابل توجیه شده است و بهائیت را با چالش مهم روبرو کرده است چون اساس بهائیت بر هرج و مرج گذارده شده است و با شواهد قاطع می توان ثابت کرد که بهائیت با برنامه ریزی خاصی به سمت لائیت و حذف مطلق شریعت بوده به همین جهت کسی دنبال جواب این سئوال را نگرفته است.

اگر طبق پیش بینی حسینعلی نوری مسئله ولایت محقق نشود سرنوشت این جریان  چه خواهد شد؟

بهائی عنود به منظور فرار از مالکیت خدای واحد به بهائیت پناه برده است بنابراین لزومی ندارد تا به دنبال جواب این سئوال باشد.البته بهائی دهها مشکل بدون چاره دارد که دنبال کردن این مسئله بخش کوچکی از موضوعات بی جواب این جریان به حساب می آید.

شوقی مرده است سازمان تبیین و تشریع بهائیت بدون ولی امر باقی مانده است. حال چگونه سالها بهائیت تابع کور کورانه یک نهاد نامشروع به لحاظ نصوص خود می باشند.به این جملات توجه کنید:

  "ای یاران مهربان بعداز مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان سدره مبارکه و ایادی امراله و احبای جمال ابهی توجه به فرع دو سدره که از دو شجره مقدسه انبات شده و از اقتران دو فرع دوحه رحمانیه بوجود امده یعنی شوقی افندی نمایند . زیرا آیات الله و غصن ممتاز و ولی امراله و مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی امراله و احباالله است و مبین ایات الله و من بعده بکراْ بعد بکر یعنی در سلاله او و فرع مقدس و ولی امراله که این عبارت حاکی از پیش بینی حسینعلی نوری در مورد مسئله ولایت در نسل و فرزندان و تاکید بر لزوم وجود چنین شخصی به عنوان ولی امر ورکنی از نهاد تشریعی بهائیت است. وی در ادامه می گوید:   

 و بیت العدل عمومی که به انتخاب عموم تاسیس و تشکیل شود و در تحت حفظ و صیانت جمال ابهی و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلی روحی لهماالفدا است.انچه قرار دهند من عندالله است. حصن متین امراله باطاعت من هو ولی امراله محفوظ و مصون ماند و اعضای بیت عدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی امراله بایدکمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را به ولی امراله داشته باشند..................... ای احبای الهی باید ولی امراله در زمان حیات خویش من هو بعده را تعیین نماید تا بعدازصعودش اختلاف حاصل نگردد......... ولی امراله رئیس مقدس این مجلس و عضو اعظم لا ینعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود نائب و وکیلی تعیین فرمایدو اگر چنانچه عضوی از اعضا گناهی ارتکاب نماید که در حق عموم ضرری حاصل شود ولی امراله صلاحیت اخراج او را دارد بعد ملت شخص دیگری را انتخاب نماید...........وحقوق الله راجع به ولی امراله است تا در نشر نفحات الله و ارتفاع کلمه الله و اعمال خیریه و منافع عمومیه صرف گرد کتاب اقدس و لوح عهدی و عبدالبها در ص۱۱تا ص۱۶ الواح وصایا (منقول در کتاب نظر اجمالی ص۶۶تا ص۶۸)

 باز عبدالبهاء اولین ولی امر پس از حسینعلی نوری است که می گوید:                                             

"این نظم بدیع ... بر دو رکن رکین استوار است رکن اول و اعظم رکن ولایت الهیه که مصدر تبیین است و رکن ثانی بیت العدل اعظم الهی که مرجع تشریع است . همچنانکه در این نظم الهی تفکیک بین احکام شارع امر و مبادی اساسیه اش که مرکزعهد و میثاقش تبیین نموده ممکن نه انفصال رکنین نظم بدیع نیز از یکدیگر ممتنع و محال است ." ۷۵ کتب نظر اجمالی به نقل از سند ۱۰۵ بدیع  

و هم چنین:

 "هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاالله متنزع شود اساس این نظم متزلزل و الی الابد محروم از اصل توارثی می گردد که بفرموده حضرت عبد البها در جمیع شرایع الهی برقرار بوده است"                                                صفحه ۷۷ دور بهائی