بررسی و نقد بهاییت
زمان ثبت : یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1387 در ساعت 11:13 ب.ظ
نویسنده : --
عنوان : وعده های بهائی، وعده هایی با کدام ضمانت؟
بهائیان معتقدند آینده تمدن بشری بر اساس وعده های بهائی ساخته خواهد شد و در این زمینه راهکارهایی همچون "وحدت عالم انسانی"، "تساوی حقوق رجال و نساء" و... را مطرح می کنند. راهکارهایی که به باور جناب شوقی افندی:"هر سازمانی که بخواهد با موازینی کمتر از آنچه که در آئین بهائی نازل شده به کار پردازد یا نمونه‌هائی را بکار بندد که ساختهء دست بشری است ولی بر آثار حضرت بهاءاللّه انطباق نداشته باشد هرگز بجائی نمی رسد"(نظم جهانی بهائی،ص:95)
سؤال من از دوستان بهائی این است که چگونه مکتبی که نتوانسته است نظم اداری مورد نظر خود را در درون خود ایجاد کند و براساس آموزه های بهائی بنیادش متزلزل گردیده، جهان را سازمان و سامان می خواهد بدهد؟ به فرمایش جناب شوقی افندی(حضرت ولی امر الله) توجه کنید که می فرمایند:
"بدون این مؤسّسه]ولایت امر الله[ وحدت امر اللّه در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد"(دور بهائی، ص:80)
وقتی تشکیلات بهائی فاقد مؤسسه ولایت امر الله است و در نتیجه نظم اداری مورد نظر رهبران بهائی محقق نشده است و بنیاد اندیشه شما متزلزل شده است؛ چگونه معتقد هستید آموزه های بهائی توانایی ایجاد یک نظم آرمانی جهانی را دارد؟
سؤال بعدی من از دوستان بهائی این است که شما متعتقد هستید براساس آموزه های بهائی آینده جهان متعلق به زنان خواهد بود در حالیکه زنان در جامعه بهائی حق عضویت در عالیترین مرجع تصمیمگیری بهائی یعنی بیت العدل را ندارند. چگونه شما این وعده را به زنان می دهید که در تمدن مورد نظر بهائی جهان متعلق به زنان خواهد بود اما خودتان در درون جامعه محدودتان اجازه تصمیگیری و قانونگذاری در سطح عالی را به خانمها نمی دهید؟